Kwalifikacje

DANE PERSONALNE

Nazwisko i imiona: KUŚMIEREK Katarzyna Anna
Data urodzenia: 07.06.1980r. w Częstochowie
Telefon 0-515-082-229
e-mail: kontakt@psychoedu.pl
strona www: www.psychoedu.pl

WYKSZTAŁCENIE

 • 10.2011 – 01.2014 wyższe studia magisterskie w zakresie specjalności z Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, filia w Katowicach (tytuł pracy magisterskiej: Preferowane wartości i poczucie jakości życia rodziców dzieci z zespołem ADHD );
 • 10. 2006 – 06.2011 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: Socjologia (tytuł rozprawy doktorskiej: Naznaczanie społeczne osób ze zdiagnozowanym zespołem ADHD. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne );- http://www.wns.us.edu.pl/pl/nauka/przewod-doktorski/11-nauka/73-przewody-doktorskie-z-socjologii
 • 01. 2006 – 11. 2006 Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie,
 • 2003 – 2005 Podyplomowe Studia Socjoterapii na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • 1999 – 2004 wyższe studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o specjalności Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna (praca magisterska dotyczyła analizy zjawiska przemocy uczniowskiej oraz stosowania przez uczniów procederu „fali” w gimnazjach w Częstochowie),
 • 1995 – 1999 I Liceum Ogólnokształcące

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 09.2006(obecnie) – prywatna praktyka specjalistyczna – Gabinet Psychologiczny, Centrum Szkoleniowe PsychoEDU w Częstochowie, Krakowie i Wrocławiu www.psychoedu.pl;
 • 01.2016(obecnie) psycholog kliniczny w Stowarzyszeniu Pedagogów i Psychologów MACIERZ; praca w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich bliskim”, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 3; www.macierz.pl;
 • 02.2016-31.03.2017– psycholog kliniczny w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Częstochowie, ul. Wesoła 14;
 • 09.2012-31.08.2017–  Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji Kowalczuk & Zespół w Częstochowie;
 • 02.2015-31.08.2017– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Kowalczuk & Zespół w Częstochowie;
 • 2014(obecnie) – wykładowca prowadzący szkolenia dla oświaty na terenie całego kraju z ramienia firmy PROSPECT z Wrocławia;
 • 2013-06.2014– wykładowca prowadzący szkolenia dla oświaty z ramienia firmy ATUT i EDUCOMPLEKS z Brzegu;
 • 12.2010(obecnie) – umowy autorskie zawierane ze Studium Prawa Europejskiego w Warszawie dotyczące przeprowadzania seminariów dla studentów i przygotowywania materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów e-learningowych;
 • 10.2014(obecnie) – przygotowywanie materiałów seminaryjnych dla Akademii Pracy i Rozwoju w Warszawie (podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej);
 • 09.2006(obecnie) – przeprowadzanie treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców, warsztatów specjalistycznych dla kadry pedagogicznej i placówek pozaoświatowych dotyczących problemów szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zaburzeń neurorozwojowych (Zespół Aspergera, autyzm, dysleksja rozwojowa) oraz ADHD;
 • 09.2005–30.06.2006– współpraca ze Szkołą Podstawową Specjalną Nr 43 im. o A. Kordeckiego, ul. ks. bpa. T. Kubiny 10/12 w charakterze nauczyciela – terapeuty wspomagającego,
 • 05.2005–26.07.2005– unijny staż absolwencki w Ośrodku Leczenia Uzależnień „MONAR” w Dębowcu k/Poraja w charakterze terapeuty;
 • 03.2005–09.09.2005– staż absolwencki w Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie ul. Legionów 58, bud. 10 na stanowisku pedagoga – doradcy zawodowego,
 • 2001–06.2003– zawodowa praktyka ciągła w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 82,
 • 09-10.2001– praktyka studencka w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Częstochowie,
 • 2001– praktyka studencka w gabinecie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie, ul. Jesienna 42.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH, WARSZTATACH, KONFERENCJACH, TRENINGACH

 • 03.2017-10.12.2017 r. – Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa;
 • 10.2015 r. – udział w konferencji naukowo-metodycznej „Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna”, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
 • 10.2015 r.– szkolenie specjalistyczne „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”, Centrum CBT Warszawa;
 • 03.2014-03.04.2014 r. – certyfikowane szkolenie „Seksualność dzieci i młodzieży”, SWPS Katowice;
 • 24-26.09.2010 r.– udział w konferencji naukowej „Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia” , Fundacja SYNAPSIS – Warszawa, ul. Ondraszka 3,
 • 2009 – 06.2009certyfikat – kurs psychoterapii behawioralno – poznawczej dla dzieci i młodzieży , Centrum CBT, Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 74a
 • 02.2009 r.– udział w konferencji naukowo – szkoleniowej „Zespół Aspergera- jak diagnozować, jak pracować?”, Centrum Doradztwa i Edukacji „SUKCES”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa ADHD, Warszawa,
 • 21-22.01.2009 r.– przeprowadzenie 10-godzinnych warsztatów dla Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie na temat „Praca z dzieckiem z zespołem ADHD w szkole”,
 • 12.2008 r.– udział w konferencji naukowej „Niegrzeczne dzieci czy zespół Aspergera? Diagnoza, terapia i edukacja dzieci z zespołem Aspergera. Ujęcie kompleksowe”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera NIE-GRZECZNE DZECI, Warszawa, Szpital Kliniczny MSWiA,
 • 10.2008– czynny udział w interdyscyplinarnej konferencji integracyjnej „Przełamujemy bariery”, Urząd Miasta Częstochowy, odczyt pt.: „Trudności adaptacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem AHD oraz próby ich przezwyciężania”,
 • 04.2008– czynny udział w konferencji naukowej „Edukacja, wychowanie, poradnictwo w kulturze popularnej”, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, odczyt pt.: „Osobowość pedagoga i jego wizerunek medialny”,
 • 24-25.04.2008– czynny udział w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Dydaktycznej „Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym” w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie, odczyt pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce” ,
 • 03.2008– certyfikat uczestnictwa w I i II etapie szkolenia nt . INTERMENTORINGU organizowanego przez Żorską Izbę Gospodarczą,
 • 06.2007– udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. „ADHD i co dalej?” organizowanej przez Centrum Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej CBT z Warszawy – Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,
 • 1 9.06.2006 – 23.06.2006– udział w Letniej Nadmorskiej Szkole Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej (terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń lękowych, afektywnych, zachowania i ADHD dzieci i młodzieży oraz psychoterapia zaburzeń z pogranicza – borderline) – Jurata, organizowanej przez Centrum Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej CBT z Warszawy,
 • 2005 – 06. 2006– Psychologia Dziecka – Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego,
 • 04.2006– udział w konferencji naukowo – szkoleniowej na temat Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej u dzieci i młodzieży (ADHD) – diagnozy różnicowe – Warszawa – Hotel „MARIOTT”, organizowanej przez Centrum Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej CBT z Warszawy,
 • 6,13.01.2006– udział w szkoleniu pt.: „Cztery pory roku” – pedagogika zabawy metodą KLANZA w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – koło w Tychach,
 • 17–18.12.2005– III stopień terapii behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym – Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku,
 • 03–04.12.2005– II stopień terapii behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym – Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku,
 • 26–27.11.2005– I stopień terapii behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym – Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku,
 • 22–24.08.2005– udział w szkoleniu pt.: „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz wspomaganie ich rodziców i nauczycieli w zakresie diagnozy i metod nauczania” – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie,
 • 20–21.08.2005– udział w szkoleniu dotyczącym programów efektywnej nauki ( program „Leonardo” ) – „Leader School” – Łódź, licencja trenera programu efektywnej nauki,
 • 11–12.08.2005– udział w szkoleniu organizowanym przez ROSzEFS (Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego) nt. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – pisanie projektów do EFS – Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie,
 • 2005– udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Edukacji dla Demokracji nt.: „Polska w Unii Europejskiej – wykorzystana szansa?” – Częstochowa,
 • 2002– udział w Konferencji Przeciw Porzuceniu „Mamo, nie porzucaj mnie” organizowanej przez Urząd Miasta w Częstochowie,
 • 2002– udział w warsztatach szkoleniowych pt.: „Przemoc. Zaniedbanie. Utrata dziecka w okresie okołoporodowym” – lek. med. psychiatra Witold Simon – Łódź,
 • 2002– udział w Konferencji Przeciw Porzuceniu „Rodzice zastępczy nadzieją” organizowanym przez Urząd Miasta w Lędzinach k/Katowic,
 • 1999–06.2002– warsztaty treningu interpersonalnego prowadzone przez pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
 • 2015– udział w szkoleniu specjalistycznym pt. „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”, Centrum CBT Warszawa

JĘZYKI OBCE

 • Język angielski – poziom średnio zaawansowany
 • Język niemiecki – poziom podstawowy

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH/TOWARZYSTWACH

 • członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” ul. Nowowiejskiego 3, Częstochowa;
 • członek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań;
 • członek Polskiego Towarzystwa ADHD, ul. Siewna 10, Kraków.

INFORMACJE DODATKOWE

 • 09–10.2005 – przeprowadzanie warsztatów i spotkań z rodzicami z ramienia firmy edukacyjnej „HARIT” na terenie Częstochowy i okolic oraz Lublińca,
 • 2005 – samodzielne przeprowadzanie szkoleń i warsztatów z ramienia Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień MONAR,
 • 2005 – działalność publicystyczna dla Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • 10.2003 – 05.2004 – działalność w Studenckim Naukowym Kole Terapeutów przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (sekcja badawczo – publicystyczna),
 • 1995 – zdobycie pierwszego wyróżnienia w Konkursie Ortograficznym na szczeblu wojewódzkim,
 • 1994 – zajęcie pierwszego miejsca w Szkolnym Konkursie Ortograficznym.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE I ODCZYTY KONFERENCYJNE

 • odczyt konferencyjny pt. Zaburzenia neurorozwojowe i ich wpływ na proces uczenia się wygłoszony na konferencji zatytułowanej „Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu”, 25.04.2016, Urząd Miasta Częstochowy; www.zespolpip.pl
 • publikacja naukowa pt. Postrzeganie dewiacyjności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
  z ADHD, „Tolerancja”, t. XV, red. nauk. M. S. Szczepański, A. Rosół, Zakład Socjologii, Wyd. AJD, Częstochowa 2009-2010,
 • publikacja naukowa pt. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych w świetle teorii dewiacji społecznej „Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty”, red. nauk. D. Kukla, Ł. Bednarczyk,, Zakład Doradztwa Zawodowego, Wyd. Difin, Warszawa 2010,
 • publikacja naukowa pt.: „Poradnictwo rodzinne w dobie przemian współczesnych” , „Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary”, red. nauk. D. Kukla, Zakład Doradztwa Zawodowego, Wyd. AJD, Częstochowa 2009,
 • publikacja naukowa pt. Potoczny i medialny kontekst neurologicznego zespołu ADHD i jego konsekwencje dla współczesnej edukacji, „Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach”, Zakład Pedagogiki Mediów, Wyd. UW, Wrocław 2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Trudności adaptacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz próby ich przezwyciężania”, na III Konferencji Integracyjnej, Interdyscyplinarnej „Wspólnie przełamujemy bariery”, 23.10.2008 r. Urząd Miasta Częstochowy,
 • publikacja naukowa pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce” , „Poliglota”, Nr I (7), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008,
 • publikacja naukowa pt.: „Tolerancja w szkole” , „Tolerancja” t. XIII-XIV, red. nauk. M. S. Szczepański, A. Rosół, Zakład Socjologii, Wyd. AJD, Częstochowa 2007-2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Osobowość pedagoga i jego wizerunek medialny” – materiały pokonferencyjne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Pedagogiki Mediów, Wrocław 2008,
 • odczyt naukowy pt.: „Charakterystyka rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym z uwzględnieniem zaburzeń powodujących trudności w nauce” – materiały konferencyjne Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2008,
 • publikacja naukowa pt.: „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych a ich motywacja do osiągnięcia sukcesu – socjologiczne ujęcie problemu” , „Edukacja – Wsparcie – Praca w życiu osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty, red. nauk. D. Kukla, Ł. Bednarczyk, Wyd. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008,
 • „ADHD – po prostu niegrzeczne dziecko, po prostu rozkojarzony dorosły?” – artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje, Częstochowa 2005,
 • „Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży z autyzmem – tresura czy szansa na samodzielność?” – artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje, Częstochowa 2005,
 • „Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej” – artykuł opublikowany na Serwerze Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie w dziale Publikacje, Częstochowa 2005.

UMIEJĘTNOŚĆI

 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, samodyscyplina, bardzo dobra organizacja pracy,
 • punktualność, dyspozycyjność, umiejętność pracy zespołowej, jak również indywidualnej,
 • umiejętność szybkiej nauki, pomysłowość, kreatywność,
 • pełna znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego (kserokopiarka, faks);
 • prawo jazdy kategorii B.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I INNE

 • psychologia dziecka i człowieka dorosłego, zjawiska socjologiczne (w tym teoria wykluczenia i marginalizacji społecznej, dewiacji, naznaczania społecznego i stygmatyzacji),
 • psychologia obozowa,
 • neurologiczny zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), autyzm i zespół Aspergera, jako zaburzenia neurorozwojowe powodujące specyficzne trudności w nauce
  i funkcjonowaniu społecznym,
 • seksualność człowieka w kontekście kulturowym oraz w rozumieniu psychologii ewolucyjnej,
 • literatura polska i światowa z gatunku thriller medyczny, fantasy
  i obyczajowość,
 • literatura okresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pamiętnikarskich i epistolarnych,
 • turystyka piesza górska i nizinna,
 • polska i światowa muzyka rockowa z lat 60, 70 i 80,
 • taniec irlandzki,
 • teatr

DYPLOMY, CERTYFIKATY, SZKOLENIA, ZAŚWIADCZENIA, OSIĄGNIĘCIA