Oferta

Konsultacje indywidualne i rodzinne, diagnostyka psychologiczna, opiniowanie specjalistyczne, psychoedukacja, edukacja seksualna,
pomoc i wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, terapia psychologiczna, pomoc psychologiczna dla par, praca z osobami w kryzysie
i po przeżytej traumie, pomoc i wsparcie w sytuacji straty i w procesie żałoby.

Diagnoza i terapia psychologiczna

 • zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi ADHD; całościowe zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu; zespół Aspergera);
 • zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość, kompulsywne objadanie się;
 • zaburzeń eksternalizacyjnych dzieci i młodzieży i osób dorosłych;
 • zaburzeń lękowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych (napady paniki, fobia szkolna, fobia społeczna, lęk napadowy, lęk uogólniony, OCD – zaburzenie obsesyjno – kompulsywne);
 • zaburzeń tikowych (zespół Gillesa de la Tourette’a) i moczenia mimowolnego
 • depresji dzieci i młodzieży (akty samookaleczania się, myśli samobójcze, ryzyko samobójstwa);
 • depresji osób dorosłych;

Konsultacje i terapia par (poradnictwo rodzinne, sytuacje okołorozwodowe)

Wsparcie i pomoc w zakresie:

 • kryzysów rodzinnych (np. związanych z utratą, żałobą);
 • kryzysów wieku dorastania (wsparcie dla rodziców i nastolatków);
 • rozstania i rozwodu rodziców (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów);
 • zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży;
 • treningu umiejętności wychowawczych; warsztaty dla rodziców;
 • trudności wychowawczych i szkolnych;
 • poradnictwa i edukacji seksualnej (dzieci i młodzieży, rodziców oraz par);

Szkolenia z zakresu stosowania wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych

 • MMPI-2; Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości
 • NEO-PI-R; Inwentarz Osobowości
 • WAIS; Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
 • WISC-R; Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
 • BENTON; Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • RISB; Test Niedokończonych Zdań Rottera

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę (diagnoza ryzyka dysleksji)
Ocena potencjału intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Diagnoza struktury osobowości osób dorosłych
Szkolenia dla placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych z zakresu prawidłowości rozwojowych dziecka
oraz ryzyka psychopatologii u dzieci i młodzieży